Abstrakt

Súčasný školský systém bol vybudovaný na uspokojovanie potrieb masovej priemyselnej výroby. Dnes už nedokáže pružne reagovať na výzvy globalizovanej a digitalizovanej spoločnosti. EDUvolúcia prináša nový vzdelávací systém pre 21. storočie. Vzniká paralelne a postupne eliminuje nedostatky súčasného školského systému.

Súčasný školský systém pripravuje žiakov a študentov pre život riadený autoritami. Nový systém prebieha v plne decentralizovanom prostredí: všetci jeho účastníci sa priamo aj sprostredkovane podieľajú na jeho vytváraní a riadení.

Výsledkom sú rovnaké šance pre každé dieťa, čo mu umožňuje naplno prejaviť a rozvíjať svoj talent pre uplatnenie sa v spoločnosti. Eliminuje sa tým diskriminácia na základe ekonomického, sociálneho aj etnického statusu. Takto EDUvolúcia buduje sebavedomé a vzdelané spoločenstvo, ktoré dokáže pružne reagovať inováciami na rýchlo meniaci sa svet.

EDUvolúcia si vyžaduje ako prvé kroky úpravu legislatívy, zriadenie samosprávy a vytvorenie digitálnej platformy.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.