Žiadosť o registráciu Nadácie EDUvolúcia podaná

Tento týždeň na Ministerstve vnútre SR bola podaná žiadosť o registráciu Nadácia EDUvolúcia so všetkými náležitosťami. V jej nadačnej listine sa v preambule píše:

"Od zavedenia povinnej školskej dochádzky v Uhorsku v roku 1777 sme neboli svedkami takých dramatických zmien, aké zažívame posledných 20 rokov. Globalizácia, technologický pokrok a digitalizácia majú dopad na každého jednotlivca, každú komunitu, na celú spoločnosť. Vyžadujú si od každého rýchlejšie a efektívnejšie prispôsobovať sa neustále meniacim sa podmienkam a preberať plnú zodpovednosť za maximálny rozvoj svojho potenciálu. Výzvy, ktoré pred nami stoja, ľahšie zvládneme, ak vzdelávací systém bude pružne reagovať na očakávania a potreby globalizovanej a digitalizovanej spoločnosti a súčasne spoluvytvárať našu budúcnosť. EDUvolúcia takéto ašpirácie má!"

Držme si palce, nech celý proces čo najrýchlejšie prebehne, lebo proces zásadnej zmeny vo vzdelávaní musí okamžite začať.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.