Šesť krokov k EDUvolúcii

  1. Zmena ustanovenia Ústavy SR týkajúceho sa “práva na vzdelanie a povinnej školskej dochádzky” na “právo jednotlivca a komunity na maximálny rozvoj svojho potenciálu a povinnosť štátu, územnej samosprávy a zákonných zástupcov dieťaťa vytvoriť podmienky pre takýto rozvoj”.

  2. Ústavný zákon o podmienkach pre rovnocenné financovanie všetkých foriem vzdelávania pomocou normatívu na žiaka a študenta.

  3. Prijatie zákona, ktorý zakotví podmienky pre vznik paralelného vzdelávacieho systému.

  4. Uzákonenie podmienok vzniku samoriadeného systému pre vzdelávanie (samosprávny systém, sebaregulácia jednotlivca a komunity, inklúzia).

  5. Uzákonenie podmienok vzniku slobodného trhu vzdelávacích služieb.

  6. Uzákonenie podmienok vzniku IKT platformy (digitálneho prevádzkového systému) pre vzdelávací systém.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.