Dvanásť atribútov EDUvolúcie

 1. Projekt EDUvolúcia úspešne funguje za podmienok, že Ústava SR:

  a) nekladie žiadne formálne prekážky zásadným inováciám systému vzdelávania,

  b) zaručuje právo jednotlivca a komunity na maximálny rozvoj svojho potenciálu

  c) ukladá povinnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa, územnej samospráve a štátu,
  vytvoriť podmienky pre naplnenie tohto práva.

 2. Každý jednotlivec má možnosť zvoliť si vlastnú vzdelávaciu cestu už od detstva a vybrať si z rozmanitej ponuky vzdelávacích možností.

 3. EDUvolúcia funguje v režime duálnej vzdelávacej sústavy ako samostatný rovnocenný a plne funkčný systém súbežne s tradičným školským systémom.

 4. Vysokú mieru pružnosti nový systém prejavuje aj v prípade potreby zásadných inovácií vo vzdelávaní.

 5. Správa nového systému je zabezpečovaná prostredníctvom vlastných samosprávnych orgánov nezávisle od tradičného systému.

 6. Organizácia a riadenie subjektov vzdelávacieho procesu prebieha v prostredí vzdelávacieho trhu na princípe ponuky a dopytu.

 7. Funkčný vzdelávací trh umožňuje pružne reagovať na dopyt po vzdelávacích službách uspokojivou ponukou.

 8. Obstarávanie procesu vzdelávania prebieha na zmluvnom princípe prostredníctvom ucelenej platformy informačných a komunikačných technológií na národnej úrovni.

 9. Podporu vzdelávania zo štátnych a verejných zdrojov čerpá nový vzdelávací systém v rovnakej celkovej miere ako tradičný školský systém.

 10. Základnými regulačnými prístupmi nového systému sú sebariadenie jednotlivca, samoriadenie základnej skupiny a samospráva.

 11. Štát má možnosť uplatňovať svoje predstavy o obsahu, formách a procese vzdelávania pomocou rovnakých nástrojov ako každý iný subjekt vzdelávacieho systému.

 12. EDUvolúcia priamo organicky prepája život v prostredí systému so životom celej spoločnosti.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.