Naša vízia

EDUvolúcia vytvára priateľské prostredie, v ktorom je každé dieťa ctené a rešpektovaná jeho jedinečnosť, kde môže radostne a s nadšením naplno rozvíjať svoj unikátny potenciál k svojmu a spoločenskému prospechu a k uplatneniu teraz i v budúcnosti.

Dostáva sa mu dôvera a možnosť voliť si vlastnú vzdelávaciu cestu, ako aj každodenné činnosti, na základe vnútornej motivácie. Je podporované v tom, aby s prirodzenou hravosťou spontánne nasledovalo svoj poznávací inštinkt a aby sa spolupodieľalo na riadení procesu vzdelávania v prostredí typovo rôznorodej a vekovo zmiešanej komunity. V takomto prostredí je k nemu pristupované ako ku klientovi a partnerovi.

Citová väzba medzi rodičom a dieťaťom je plne rešpektovaná a rovnako aj rodinné hodnotové nastavenie. Rodina a pedagogický tím sú rovnocennými partnermi, ktorí spolupracujú a komunikujú pri vzájomnej úcte a rešpekte. Rodič a dieťa sú v postavení klienta k poskytovateľovi vzdelávacej služby podobne ako služby v cestovnom ruchu, v doprave, či v kultúre. Ako klient má možnosť vybrať si zo širokej ponuky foriem a typov vzdelávacích služieb na trhu tie, ktoré mu najviac vyhovujú. Pritom jeho finančná situácia nie je rozhodujúca, keďže na všetky formy vzdelávania spravodlivo prispieva štát.

Systém poskytuje pedagógovi dostatok reálnych príležitostí v rámci vzdelávacieho trhu uplatniť vo výchove a vzdelávaní svoje inovatívne riešenia, kompetencie, schopnosti, osobnú charizmu a tiež rozvíjať svoj vlastný potenciál. Okrem odbornej pripravenosti systém vysoko oceňuje jeho autentickú osobnosť, rešpektuje jeho hodnotové zameranie a prinavracia mu legendárne vysokú spoločenskú prestíž. Slovensko má obrovský potenciál v pedagógoch, ktorí chcú a dokážu podporujúco sprevádzať deti pri ich sebarozvoji. Spolu s rodičom a žiakom tvoria vzťahový trojuholník, ktorý je základnou jednotkou sociálnej interakcie vzdelávacieho systému.

Absolventi systému EDUvolúcia prirodzene prenášajú svoje skúsenosti so samoriadením komunity, s krízovou komunikáciou, konsenzuálnym rozhodovaním a angažovanosťou do života mesta, obce, regiónu. Aktívne sa podieľajú na rozhodovaní o ich budúcnosti, na zveľaďovaní životného prostredia a na kultúrnom živote. Takto si budujú vzťah k svojmu rodisku a sú naň patrične hrdí. EDUvolúcia významne odbremeňuje miestnu samosprávu od povinností, ktoré jej ukladá štát pri správe regionálneho školstva.

Sme prvou krajinou na svete, kde politickí lídri odvážne a prezieravo zavádzajú unikátny systém EDUvolúcia - systém so vzdelávacím trhom a vlastnou samosprávou. Vďaka tomu sa dostávame medzi svetových lídrov v oblasti vzdelávacej politiky. Európska únia nás v tom podporuje a zriaďuje fond pre transformáciu vzdelávacích systémov v členských krajinách podľa vzoru Slovenska, inšpirujú sa aj ďalšie vyspelé demokratické krajiny sveta a systém EDUvolúcia zavádzajú do praxe.

Zamestnávatelia oceňujú absolventov systému EDUvolúcia, pretože zodpovedajú potrebám a trendom 21. storočia, sú vybavení okrem odborných spôsobilostí aj tzv. mäkkými zručnosťami, ako je učiť sa poznávať, konať, spolunažívať a byť sebou, ale tiež zručnosťami 4K - komunikácia, kritické myslenie, kooperácia, kreativita.

Slovensko využíva jedinečnú príležitosť na to, aby prelomilo stáročný problém s nepružným školským systémom. Vytvára priestor pre nový flexibilný systém, ktorý plní rolu inkubátora inovácií a zároveň ponecháva sieť tradičných škôl pod riadením štátnej správy v pôvodnej podobe.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.