6. Obstarávanie na IKT platforme

Na organizovanie a evidenciu aktérov vzdelávacieho trhu v súbežnom systéme slúži ucelená platforma informačných a komunikačných technológií na národnej úrovni, skrátene Vzdelávacia IKT platforma. Platforma je otvorená pre všetky subjekty, ktoré prejavujú záujem využívať ju na dosahovanie svojich cieľov v oblasti rozvoja ľudského potenciálu. Táto organizačná IKT platforma umožňuje stretávanie dopytu a ponuky vzdelávacích služieb a produktov na trhovom princípe.

Formálna štruktúra IKT platformy je pomerne jednoduchá. Je založená na evidencii zúčastnených subjektov samosprávy a vzdelávacieho trhu, na evidencii zmluvných vzťahov a transakcií medzi nimi.

Poskytuje operačný priestor pre fungovanie trhových transakcií, komunikácie, ponuky a dopytu vzdelávacích služieb, poradenstva a ďalších ponúk služieb a tovarov súvisiacich so vzdelávaním. Zároveň platforma slúži ako transparentný priestor pre verejnú i štátnu kontrolu využívania verejných financií. Platforma priamo podlieha samospráve súbežného systému - EDUpolis, pričom subjekty zaregistrované na IKT platforme uzatvárajú bilaterálne alebo multilaterálne zmluvy podľa všeobecných zmluvných podmienok EDUpolis fórum, obchodného alebo občianskeho zákonníka.

Úloha formálnej evidencie a registrácie subjektov vzdelávacieho trhu na IKT platforme je zverená štátnej správe Ministerstva vnútra SR.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.